Bezzimienna

31 tekstów – auto­rem jest Bezzi­mien­na.

Z dnia na dzień co­raz bar­dziej oba­wiam się, że to nie świat jest ok­rutny, lecz ja jes­tem głupia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2011, 15:40

Strach pow­sta­je wte­dy, kiedy jes­teśmy świado­mi niebezpieczeństwa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 maja 2011, 12:40

Bez krwi nie ma przygody. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 maja 2011, 17:46

Kiedy sa­mobójca skoczy nie wol­no go łapać. Trze­ba z nim po­roz­ma­wiać za nim skoczyć i zacho­wać się jak przy­jaciel na­wet jeśli go nie zna­my. A jak zacho­wuje się przy­jaciel? Da­je ci ko­pa wte­dy kiedy widzi, że ruj­nu­jesz so­bie życie. Wy­budza cię ze snu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2011, 12:26

Kiedy ze spo­kojem pat­rzysz jak przy­jaciel od­chodzi znaczy, że nim nie był. Mu­sisz szu­kać dalej. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 stycznia 2011, 21:19

Dla (nie)przyjaciółki

Za dużo już wyg­rałaś. Za dużo już masz. Nie pot­rzeb­ne Ci są ko­lej­ne tak nie ważne spra­wy jak mo­ja przyjaźń.
Przes­tań wreszcie również uda­wać mnie. Nie ściągaj ze mnie tek­stów! Może [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 grudnia 2010, 17:11

Sko­ro świat jest zły, a życie ok­rutne, cze­mu my sa­mi nic w nim nie zmieni­my? Czy nie le­piej byłoby wziąć się za ręce z przy­jaciółmi i krzyknąć na cały świat: "Nie boję się świecie Ciebie zmieniać"? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 grudnia 2010, 18:54

Jak ktoś spy­ta dzi­wakiem jes­tem po to­bie, a może ty po mnie? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 grudnia 2010, 18:57

Twier­dzisz, że in­te­ligen­tny jes­teś dro­gi pa­nie? Roz­wieję twoją myśl na zawołanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2010, 21:41

Siedzę obok Ciebie, a ty masz mnie nie widzieć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 grudnia 2010, 14:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność